Privacyverklaring Evèrda Heat Supplies

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Onze organisatie hieronder wordt verder aangeduid met Evèrda.

Evèrda maakt u erop attent dat wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt uitsluitend zullen verzamelen en gebruiken om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en voor het uitvoeren van diensten, inkopen en voor andere transacties waarbij uw gegevens noodzakelijk zijn om voornoemde handelingen tot stand te brengen.

Bent u een klant van ons , dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken/producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om de productspecificatie aan u kenbaar te maken en of onze wensen omtrent bepaalde zaken en diensten, een offerte-aanvraag te kunnen doen of een bestelling bij te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en efficiënt met u te kunnen communiceren over voornoemde aspecten.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u ons geen persoonsgegevens wil verstrekken dan kan dit wel gevolgen hebben voor een normale communicatie met u en de uitvoering van werkzaamheden belemmeren of onmogelijk maken.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Hierin zullen wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en alleen die informatie verschaffen aan derden die van belang is.

Evèrda maakt geen gebruik van externe serverruimte voor opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Wij maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden die beveiligd zijn met een up to date antivirusprogramma ter bescherming van uw en onze gegevens. 

 

Direct marketing
Als u regelmatig zaken met Evèrda doet, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren

en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande  en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Indien u geen reclamemailing wenst te ontvangen dan kunt u ons dit laten weten. 

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft aangevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar is wettelijk verplicht met betrekking tot de Belastingdienst.

 

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van eventuele onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt zich wenden tot mevrouw R. Evertsz, telefoonnr. 036 – 53 67 284 of een email ter attentie van haar naar info@everda.nl .

(16-7-2019)